Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania Pani/Panu nagrody związanej z nadesłaną relacją z Gdańskich Dni Sąsiadów 2019 oraz przekazywania i uzyskiwania informacji związanych z przesłaną relacją oraz przyznaniem i przekazaniem nagrody, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny celów rozliczenia ewentualnych świadczeń publicznoprawnych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Gdańskich Dni Sąsiadów 2019 przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom tj. podmiotom/instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora w wypadku wystąpienia jakichś roszczeń dotyczących Pani/Pana udziału w „Gdańskich Dniach Sąsiadów 2019”, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyznania Pani/Panu nagrody. W tej sytuacji jest Pani /Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia i nagrodzenia przesłanej relacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

 

 

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów