Regulamin książki 2018

Regulamin Urodzinowej Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej
Regulamin przyjmowania przepisów do Urodzinowej Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej 2018

I Zasady ogólne
1. Organizatorami projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów” są: Urząd Miejski w Gdańsku oraz Instytut Kultury Miejskiej.
2. Wydawcą książki jest Instytut Kultury Miejskiej.
3. W imieniu organizatorów działa Instytut Kultury Miejskiej, dalej w treści niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”.
4. Autorskie przepisy zebrane od Uczestników i Uczestniczek wszystkich edycji Gdańskich Dni Sąsiadów zgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną wydane w formie książki kucharskiej w wersji drukowanej i elektronicznej.
5. Wyboru przepisów dokonuje Organizator na zasadach opisanych w punkcie III niniejszego Regulaminu.
6. Książka zostanie wydana w terminie do 24 maja 2018 roku i będzie dystrybuowana bezpłatnie na zasadach określonych przez Organizatora, o których, po jej wydaniu, Organizator poinformuje drogą e-mailową lub telefoniczną, autorów i autorki (dalej w treści niniejszego Regulaminu określanych jako „Uczestnicy/Uczestniczki”) zawartych w niej przepisów.

II Uczestnicy i Uczestniczki
1. Przepisy kulinarne do książki może nadesłać każdy, kto organizował lub wziął udział w Gdańskich Dniach Sąsiadów.
2. Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek województwa pomorskiego.
3. Osoby małoletnie mogą nadesłać przepisy, jednak są zobowiązane do przedstawienia w formie pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, co do udziału w projekcie, a także co do akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego postanowień (w tym co do udzielenia licencji do publikacji przepisów i zdjęć oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku).
4. Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, w sposób określony w punkcie III niniejszego Regulaminu, Uczestnik/Uczestniczka dokonuje akceptacji Regulaminu i wynikających z niego postanowień, a także udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Więcej informacji na temat danych osobowych i praw autorskich zawiera punkt V niniejszego Regulaminu.

III Zasady przekazywania przepisów
1. Nabór przepisów kończy się 31 stycznia 2018 roku o godz. 23:59.
2. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz można przekazać Organizatorowi w następujący sposób:
– drogą elektroniczną, wysyłając na adres: ksiazka@dnisasiadow.pl;
– pocztą na adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „Książka kucharska GDS 2018”;
– osobiście w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk w godzinach: pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.-niedz.: 12.00-16.00.
3. Uczestnicy/Uczestniczki do złożonego formularza mogą załączyć fotografie ilustrujące danie wykonane na podstawie zgłaszanego przepisu opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora/autorki. Organizator z chwilą przekazania mu fotografii, uzyskuje niewyłączną, nieodpłatną licencję do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, określonych w punkcie V niniejszego Regulaminu. Za naruszenie praw autorskich do fotografii, dóbr osobistych osób utrwalonych na fotografii oraz prawa do wizerunku tych osób, odpowiada Uczestnik/Uczestniczka.
4. Rozmiar fotografii przesłanych drogą mailową nie może przekraczać 6 MB łącznie. Fotografie przekazane osobiście lub wysłane pocztą należy nagrać na płytę CD/DVD.
5. Jeden Uczestnik/Uczestniczka może przesłać maksymalnie 1 przepis.
6. Wyboru przepisów, które zostaną opublikowane w książce dokonują przedstawicielki Organizatora: Anna Urbańczyk, Katarzyna Mejna i Malwina Karczewska kierując się następującymi kryteriami:
– adekwatnością do idei książki – zbioru przepisów do wykorzystania przy przygotowywaniu poczęstunków na wspólny, sąsiedzki stół, a w szczególności – z okazji dziesięciolecia projektu – dań na przyjęcie,
– pomysłowością,
– prostotą wykonania,
– historią dania (np. przepis przekazywany z pokolenia na pokolenie),
– dostosowaniem do potrzeb osób będących na dietach innych niż mięsna (wegetarian, wegan, osób uczulonych na gluten, diabetyków) lub z możliwością takiej modyfikacji składników, by dania mogły spożywać te osoby,
– walorami zdrowotnymi dania,
– kosztami wykonania,
– dostępnością produktów/składników zastosowanych w przepisie,
– precyzją w opisie wykonania, praktycznymi radami towarzyszącymi temu opisowi.
7. W przypadku nadesłania przepisu na to samo danie przez różnych Uczestników/Uczestniczki, pierwszeństwo będzie miał przepis oceniony wyżej według kryteriów z punktu 6 niniejszego paragrafu. W przypadku trudności z określeniem tychże, pierwszeństwo będzie miał przepis nadesłany wcześniej. W wyjątkowych sytuacjach (przesłania wielu wysoko ocenionych przepisów na to samo danie) Organizator jest uprawniony do umieszczenia w książce większej ilości przepisów na to samo danie.
8. Organizator ma prawo do korekty treści przepisów nadesłanych przez Uczestników i Uczestniczki, w wypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek lub błędów, a także do nieumieszczania przepisu w książce.
9. O wynikach naboru przepisów do książki Organizator poinformuje Uczestników/Uczestniczki do dnia 5.02.2018 roku drogą mailową lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail).

IV Informacje o książce oraz zasadach jej publikacji i dystrybucji
1. Książka zawierać będzie maksymalnie 150 przepisów.
2. Książka składać się będzie z rozdziałów podzielonych na typy dań:
– przystawki, sałatki i zupy,
– dania główne na przyjęcie,
– torty, ciasta i inne słodkości,
– soki, koktajle i napoje
oraz innych rozdziałów stworzonych odpowiednio do przepisów zgłoszonych przez Uczestniczki/Uczestników.
3. Książka będzie bezpłatna, a zasady jej dystrybucji zostaną ustalone przez Organizatora do dnia 24 maja 2018 roku.
4. Oprócz publikacji przepisów Organizator planuje wykonać sesje zdjęciowe wybranym Uczestnikom/Uczestniczkom, którymi zilustruje książkę. O zasadach wyboru dań i osób do sesji fotograficznej, Organizator poinformuje autorów/autorki przepisów wybranych do publikacji do dnia 5 lutego 2018 roku. Jednakże już na etapie zgłaszania przepisu, należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, czy wyraża się zgodę na udział w sesji zdjęciowej.
Na potrzeby sesji, Uczestnik/Uczestniczka wykona danie/potrawę na koszt własny, jeśli taka będzie koncepcja artystyczna książki.

V Prawa autorskie i ochrona danych osobowych
1. Uczestnik/Uczestniczka z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego oświadcza, że jest autorem/autorką przepisu lub ma do niego prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie 1:1 przepisów z książek kucharskich, czasopism i internetu.
2. Jeśli przepis jest inspirowany innym w stopniu większym niż 70%, należy podać autora pierwowzoru i źródło, z którego pochodzi.
3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji nadesłanych przepisów pod kątem naruszenia praw autorskich innych osób. Za naruszenie praw autorskich majątkowych  i osobistych odpowiada Uczestnik/Uczestniczka.
4. Organizator uzyskuje prawo do korzystania z nadesłanych przepisów i zdjęć potraw na wszystkich wskazanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji, a w szczególności do ich publikacji książkowej, na stronach internetowych projektu, organizatorów, partnerów i sponsorów, na kanałach internetowych serwisów społecznościowych, czy w materiałach prasowych i promocyjnych projektu.
5. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
6. Zgłoszenie do udziału w projekcie (przesłanie formularza z przepisem) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem projektu.
7. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników/Uczestniczek projektu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonawczych.
8. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie dla celów realizacji projektu.

VI Postanowienia końcowe
1. Przepisy nadesłane w ramach projektu, a także dołączone do nich zdjęcia nie będą zwracane, a nieopublikowane zostaną przekazane do archiwum Organizatora.
2. Przystępując do projektu Uczestnik/Uczestniczka akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Przesłanie formularza z przepisem jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
3. Organizator może zmodyfikować zasady projektu zawarte w niniejszym Regulaminie, postanowienia niniejszego Regulaminu, a także przerwać, odwołać lub zakończyć projekt w każdym czasie.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu „Urodzinowa Sąsiedzka Książka Kucharska”.
5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów