Regulamin

Regulamin Gdańskich Dni Sąsiadów 2018

I Zasady ogólne

1. Organizatorami projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów” są: Instytut Kultury Miejskiej i Urząd Miejski w Gdańsku. W imieniu organizatorów działać będzie Instytut Kultury Miejskiej, dalej w treści niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”.

2. Celem Gdańskich Dni Sąsiadów jest aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego, w tym poprzez zachęcenie ich do spotkań z sąsiadami i sąsiadkami, dalej określanych w treści niniejszego Regulaminu, jako „spotkania” lub pojedynczo jako „spotkanie”.

3. Wszystkie osoby, które zarejestrują spotkanie poprzez formularz rejestracji zamieszczony pod adresem www.gdansk.dnisasiadow.pl/zarejestruj-sie lub pisemnie w Instytucie Kultury Miejskiej otrzymają pakiet startowy pomocny w organizacji spotkania.

4. Po zakończeniu Gdańskich Dni Sąsiadów, uczestnicy i uczestniczki, którzy w wyznaczonym terminie wyślą pisemną relację wraz ze zdjęciami z przebiegu zrealizowanego przez siebie spotkania, otrzymają nagrodę w postaci karty podarunkowej na zakupy w hipermarkecie.

II Uczestnicy i uczestniczki, zasady udziału w Gdańskich Dniach Sąsiadów

1. W Gdańskich Dniach Sąsiadów może wziąć udział każdy, kto zarejestruje spotkanie, w terminie od 7 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w sposób określony powyżej w Pkt I.3. Regulaminu i zrealizuje spotkanie w okresie od 25 maja do 30 czerwca 2018 roku.

2. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców i mieszkanek Gdańska, ale organizatorzy nie wykluczają udziału w projekcie osób innych niż mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz organizacji spotkań poza granicami administracyjnymi Gdańska, jednak nie dalej niż w granicach województwa pomorskiego.

3. Osoby małoletnie mogą wziąć udział w Gdańskich Dniach Sąsiadów jako organizatorzy spotkań, jednak nie zwalnia to ich rodziców/opiekunów prawnych od obowiązku sprawowania nad nimi pieczy w trakcie realizacji spotkań. Na wniosek Organizatora w wypadku zgłoszenia osoby małoletniej, osoba ta będzie zobowiązana do przedstawienia w formie pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, co do udziału w projekcie, a także co do akceptacji Regulaminu i wynikającego z niego postanowień (w tym także udzielenia licencji na publikację zdjęć oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku).

4. Poprzez dokonanie rejestracji, w sposób określony powyżej w Pkt I.3. Regulaminu, uczestnik/uczestniczka dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego postanowień, a także udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym w celu umożliwienia identyfikacji uczestnika będącego organizatorem spotkania i umożliwienia mu udziału w wydarzeniu oraz uczestnictwa w konkursie celem otrzymania nagrody na czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i przekazania nagrody. W celu przekazywania informacji o następnych edycjach wydarzenia.

5. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być pracownicy Organizatora i członkowie rodzin pracowników Organizatora, jednakże nie przysługuje im prawo do otrzymania nagrody.

 

III Terminarz realizacji Gdańskich Dniach Sąsiadów

7 maja – 30 czerwca 2018 r. – rejestracja spotkań;
25 maja – 30 czerwca 2018 r. – realizacja spotkań;
25 maja – 15 lipca 2018 r. – nadsyłanie relacji ze spotkań;
20 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy nagrodzonych;
25 lipca –  7 września 2018r.– odbiór nagród.

 

IV Pakiet startowy

1. W skład pakietu startowego wchodzą: „Urodzinowa sąsiedzka książka kucharska”, koszulka, balony, girlandy, kubki papierowe, serwetki, tatuaże zmywalne, naklejki-identyfikatory, poradnik „10 dobrych rad, aby spotkanie było udane”, plakaty do samodzielnego wypełnienia, zaproszenia, pocztówka i płócienna torba.

2. Pakiet startowy otrzymuje uczestnik/uczestniczka, która zaznaczyła chęć jego odbioru w elektronicznym formularzu rejestracji dostępnym na stronie: www.gdansk.dnisasiadow.pl/zarejestruj-sie lub pisemnie w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40). Pakiety wydawane są do wyczerpania zapasów.

3. Osoba upoważniona przez uczestnika/uczestniczkę do odbioru pakietu, powinna okazać pisemne upoważnienie.

4. Pakiety startowe można odbierać w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40) w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-17.30 (wyjątkowo w dniach 12-13 maja w godzinach 12.00-16.00).

 

V Porządek i bezpieczeństwo podczas spotkań

1. Realizacja spotkania odbywającego się w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów nie zwalnia uczestników i uczestniczek od przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizatorzy przypominają m.in. o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, przestrzeganiu ciszy nocnej, obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi, realizacji w ramach spotkań bezpiecznych gier i zabaw (należy upewnić się np. czy dmuchane zamki i zjeżdżalnie są odpowiednio zamocowane), a przy spotkaniach mających charakter dużych imprez należy m.in. zapewnić opiekę ratowników medycznych.

2. Organizatorzy mają prawo odmówić rejestracji spotkania w przypadku, gdy proponowany program spotkania budzi wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa.

3. Organizując spotkanie w miejscu publicznym, należy m.in. uzyskać zgodę w Zarządzie Dróg i Zieleni właściwym dla danej jednostki administracyjnej lub od właściciela terenu.

4. Po zrealizowanym spotkaniu należy uprzątnąć miejsce spotkania, w tym usunąć rozklejone w okolicy plakaty.

5. Organizatorzy oświadczają, że w żadnym zakresie nie zapewniają możliwości zorganizowania spotkania, ani nie będą pośredniczyć lub uczestniczyć w jego organizacji.

 

VI Relacje ze spotkań

1. Relację zgłosić może każda osoba, która w danym roku zorganizowała spotkanie w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów. W wypadku, gdy relacja z tego samego spotkania zostanie zgłoszona przez więcej niż jedną osobę, do otrzymania nagrody będzie uprawniony organizator/organizatorka spotkania.

2. Składanie relacji ze spotkań w formie dokumentacji fotograficznej spotkania nie jest obowiązkowe, jednakże złożenie relacji w takiej formie jest warunkiem otrzymania nagrody.

3. Złożenie pisemnej relacji (osobiście – w Instytucie Kultury Miejskiej) lub online poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres kontakt@dnisasiadow.pl oraz dostarczenie od 6 do 12 czytelnych zdjęć (format .jpg) ze zrealizowanego spotkania (na płycie CD w Instytucie Kultury Miejskiej lub jako załączniki do wiadomości e-mail) upoważnia do odbioru nagrody.

4. Zdjęcia nagrane na płytę nie mają ograniczenia wielkości, zdjęcia przesyłane online nie mogą przekroczyć łącznie 6 MB.

5. Termin nadsyłania relacji i zdjęć mija dnia 15 lipca 2018 roku o godzinie 23.59.

6. Tylko relacje nadesłane w terminie wskazanym w pkt VI.4 powyżej oraz opatrzone zdjęciami w liczbie wskazanej w pkt VI.2 powyżej upoważniają do odbioru nagrody.

7. Organizator jest uprawniony do odrzucenia zgłoszonej/zgłoszonych relacji w wypadku, gdy będą one stanowiły powielenie w całości lub w znaczącej wcześniej zgłoszonej relacji ze spotkania. W takim wypadku Organizator jest również uprawniony do odmowy nagrodzenia takiej relacji.

8. Poprzez przesłanie relacji w formie fotograficznej uczestnik/uczestniczka udziela Organizatorom zezwolenia na publikację swojego wizerunku utrwalonego na przesłanych zdjęciach, a także udziela zezwolenia na publikację wizerunku innych osób – uczestników spotkania utrwalonych na przesłanych zdjęciach.

 

VII Nagrody

1. Nagrodami są karty podarunkowe na zakupy w hipermarkecie. Wszystkie karty mają równą wartość.

2. Nagrodę otrzymają wszystkie osoby, które w terminie i na zasadach określonych w pkt VI, prześlą lub dostarczą osobiście kompletną relację ze zrealizowanego przez siebie spotkania, z zastrzeżeniem zawartym w pkt VI.1. i VI.6.

3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowania 20 lipca 2018 roku pod adresem: www.gdansk.dnisasiadow.pl/nagrodzeni.

4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

5. Odbiór nagród odbywa się w dniach 25 lipca – 31 sierpnia 2018 r. Po tym terminie uczestnicy/uczestniczki Projektu tracą prawo do przyznanych nagród, a Organizator ma prawo do dowolnego zagospodarowania nieodebranych nagród, w szczególności przeznaczenia ich na wybrany przez siebie cel społeczny.

6. Osoba nagrodzona, która nie jest w stanie odebrać nagrody osobiście, może wyznaczyć osobę w zastępstwie, uprzedzając o tym Organizatora telefonicznie – 58 301 2016 (Instytut Kultury Miejskiej) lub mailowo na adres: kontakt@dnisasiadow.pl podając imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer jej dowodu osobistego.

7. Nagrody odbierać można w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.30.

VIII Wykorzystanie nadesłanych relacji i zdjęć przez Organizatora

1. Otrzymując pisemne relacje i zdjęcia od uczestników Gdańskich Dni Sąsiadów, Organizatorzy uzyskują prawo do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji zdjęć opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, autorki (uczestnika/uczestniczki) na stronach internetowych projektu, organizatorów, partnerów i sponsorów, na kanałach internetowych serwisów społecznościowych, czy w materiałach prasowych i promocyjnych projektu.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.

3. Uczestnik przesyłając zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich oświadcza, iż posiada ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej jak także oświadcza, iż posiada prawa autorskie do przesłanych zdjęć. Za naruszenie praw autorskich i/lub dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób w nadesłanej relacji w formie fotograficznej odpowiada jej autor, autorka (uczestnik/uczestniczka).

4. Organizator ma prawo do opracowania treści relacji i edycji zdjęć nadesłanych przez uczestników i uczestniczki, jednocześnie uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na takie opracowanie i rozpowszechnianie opracowanych przez Organizatora treści i zdjęć.

IX Ochrona danych osobowych uczestników i uczestniczek

1. Rejestracja – zgłoszenie do udziału w projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem projektu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji będzie zamieszczona na stronie internetowej przy formularzu rejestracji.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonawczych a od dnia 25 maja 2018r. do przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz przepisów prawa krajowego, które w oparciu o wskazane rozporządzenie zostaną uchwalone i wejdą w życie – od dnia ich wejścia w życie.

3. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją projektu i przyznaniem nagród. Dane osobowe w celu związanym z organizacją projektu będą przetwarzane do dnia 31 sierpnia 2018r.

5. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji projektu.

6. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Projekcie i otrzymania nagrody.

X Postanowienia końcowe

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach rejestracyjnych. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane przy rejestracji.

2. Relacje nadesłane w ramach projektu nie będą zwracane, a po zakończeniu projektu zostaną przekazane do archiwum Organizatora.

3. Przystępując do projektu Uczestnik/uczestniczka akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Dokonanie rejestracji – zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznania nagród, ich podziału i wysokości.

5. Organizator może zmodyfikować zasady projektu zawarte w niniejszym Regulaminie, a także przerwać, odwołać lub zakończyć projekt w każdym czasie.

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów”.

7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów