Regulamin

Regulamin Gdańskich Dni Sąsiadów 2019

 

 1. Zasady ogólne
 2. Organizatorem projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów” jest Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, utworzona przez Gminę Miasta Gdańska,dalej w treści niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”.
 3. Celem Gdańskich Dni Sąsiadów jest aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego poprzez zachęcenie ich do spotkań z sąsiadami i sąsiadkami, dalej określanych w treści niniejszego Regulaminu jako „spotkania” lub pojedynczo jako „spotkanie”.
 4. Wszystkie osoby, które zarejestrują spotkanie poprzez formularz rejestracji zamieszczony pod adresem www.gdansk.dnisasiadow.pl/zarejestruj-sie lub pisemnie w Instytucie Kultury Miejskiej otrzymają pakiet startowy pomocny w organizacji spotkania.
 5. Po zakończeniu Gdańskich Dni Sąsiadów, uczestnicy i uczestniczki, którzy w wyznaczonym terminie wyślą pisemną relację wraz ze zdjęciami z przebiegu zrealizowanego przez siebie spotkania, otrzymają nagrodę w postaci karty podarunkowej na zakupy w hipermarkecie.

 

 1. Uczestnicy i uczestniczki, zasady udziału w Gdańskich Dniach Sąsiadów
 2. W Gdańskich Dniach Sąsiadów może wziąć udział każdy, kto zarejestruje spotkanie, w terminie od 13 maja do 30 czerwca 2019 r., w sposób określony powyżej w Pkt I.3. Regulaminu i zrealizuje spotkanie w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2019 r.
 3. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców i mieszkanek Gdańska, ale organizatorzy nie wykluczają udziału w projekcie osób innych niż mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz organizacji spotkań poza granicami administracyjnymi Gdańska, jednak nie dalej niż w granicach województwa pomorskiego.
 4. Osoby małoletnie mogą wziąć udział w Gdańskich Dniach Sąsiadów jako organizatorzy spotkań, jednak nie zwalnia to ich rodziców/opiekunów prawnych od obowiązku sprawowania nad nimi pieczy w trakcie realizacji spotkań. Na wniosek Organizatora w wypadku zgłoszenia spotkania przez osobę małoletnią, osoba ta będzie zobowiązana do przedstawienia w formie pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, co do udziału w projekcie, a także co do akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego postanowień (w tym także udzielenia licencji na publikację zdjęć oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku).
 5. Poprzez dokonanie rejestracji, w sposób określony powyżej w Pkt I.3. Regulaminu, uczestnik/uczestniczka dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego postanowień, a także udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym w celu umożliwienia identyfikacji uczestnika będącego organizatorem spotkania i umożliwienia mu udziału w wydarzeniu oraz uczestnictwa w konkursie celem otrzymania nagrody na czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu i przekazania nagrody. W wypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Organizatora przez dłuższy okres w celu przekazywania informacji o następnych edycjach wydarzenia.
 6. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być pracownicy Organizatora i członkowie rodzin pracowników Organizatora, jednakże nie przysługuje im prawo do otrzymania nagrody.

 

III. Terminarz realizacji Gdańskich Dniach Sąsiadów

 • 13 maja – 30 czerwca 2019 r. – rejestracja spotkań;
 • 20 maja – 30 czerwca 2019 r. (lub do wyczerpania zapasów) – odbiór pakietów startowych;
 • 31 maja – 30 czerwca 2019 r. – realizacja spotkań;
 • 31 maja – 15 lipca 2019 r. – nadsyłanie relacji ze spotkań;
 • 22 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy nagrodzonych;
 • 23 lipca – 23 sierpnia 2019 r. – odbiór nagród.

 

 1. Pakiet startowy
 2. W skład pakietu startowego wchodzą: koszulka bawełniana, kubki, talerzyki, serwetki, poradnik „10 dobrych rad, aby spotkanie było udane”, plakaty do samodzielnego wypełnienia, zaproszenia, pocztówka i płócienna eko torba.
 3. Pakiet startowy otrzymuje uczestnik/uczestniczka, która zaznaczyła chęć jego odbioru w elektronicznym formularzu rejestracji dostępnym na stronie: www.gdansk.dnisasiadow.pl/zarejestruj-sie lub pisemnie w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40). Pakiety wydawane są do wyczerpania zapasów.
 4. Osoba upoważniona przez uczestnika/uczestniczkę do odbioru pakietu, powinna okazać pisemne upoważnienie.
 5. Pakiety startowe można odbierać w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40) w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.45 i w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

 

 1. Porządek i bezpieczeństwo podczas spotkań
 2. Realizacja spotkania odbywającego się w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów nie zwalnia uczestników i uczestniczek od przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizatorzy przypominają m.in. o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, przestrzeganiu ciszy nocnej, obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi, realizacji w ramach spotkań bezpiecznych gier i zabaw (należy upewnić się np. czy dmuchane zamki i zjeżdżalnie są odpowiednio zamocowane), a przy spotkaniach mających charakter dużych imprez należy m.in. zapewnić opiekę ratowników medycznych.
 3. Organizatorzy mają prawo odmówić rejestracji spotkania w przypadku, gdy proponowany program spotkania budzi wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa.
 4. Organizując spotkanie w miejscu publicznym, należy m.in. uzyskać zgodę w Zarządzie Dróg i Zieleni właściwym dla danej jednostki administracyjnej lub od właściciela terenu.
 5. Po zrealizowanym spotkaniu należy uprzątnąć miejsce spotkania, w tym usunąć rozklejone w okolicy plakaty.
 6. Organizatorzy oświadczają, że w żadnym zakresie nie zapewniają możliwości zorganizowania spotkania, ani nie będą pośredniczyć lub uczestniczyć w jego organizacji.
 7. Organizatorzy oświadczają również, iż podstawowym założeniem projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów” jest wsparcie spotkań i inicjatyw sąsiedzkich. Organizator, poza wskazanymi powyżej zasadami dotyczącymi porządku i bezpieczeństwa podczas spotkań, nie ingeruje w program spotkań odbywających się w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów i jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za program, przebieg i treści prezentowane podczas spotkań.
 8. Organizatorzy przy realizacji projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów” przestrzegają zasady równych szans, która wyraża się w zakazie wszelkiej dyskryminacji, w szczególności zaś ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, przynależność państwową, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość psychoseksualną.

 

 1. Relacje ze spotkań
 2. Relację zgłosić może każda osoba, która w danym roku zorganizowała spotkanie w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów. W wypadku, gdy relacja z tego samego spotkania zostanie zgłoszona przez więcej niż jedną osobę, do otrzymania nagrody będzie uprawniony organizator/organizatorka spotkania.
 3. Składanie relacji ze spotkań w formie dokumentacji fotograficznej spotkania nie jest obowiązkowe, jednakże złożenie relacji w takiej formie jest warunkiem otrzymania nagrody.
 4. Złożenie pisemnej relacji (osobiście – w Instytucie Kultury Miejskiej) lub online poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: kontakt@dnisasiadow.pl oraz dostarczenie od 6 do 12 czytelnych zdjęć (format .jpg) ze zrealizowanego spotkania (na płycie CD w Instytucie Kultury Miejskiej lub jako załączniki do wiadomości e-mail) upoważnia do odbioru nagrody.
 5. Zdjęcia nagrane na płytę nie mają ograniczenia wielkości, zdjęcia przesyłane online nie mogą przekroczyć łącznie 10 MB.
 6. Termin nadsyłania relacji i zdjęć mija dnia 15 lipca 2019 roku o godzinie 23.59.
 7. Tylko relacje nadesłane w terminie wskazanym w pkt VI.4 powyżej oraz opatrzone zdjęciami w liczbie wskazanej w pkt VI.3 powyżej upoważniają do odbioru nagrody.
 8. Organizator jest uprawniony do odrzucenia zgłoszonej/zgłoszonych relacji w wypadku, gdy będą one stanowiły powielenie w całości lub w znaczącej wcześniej zgłoszonej relacji ze spotkania. W takim wypadku Organizator jest również uprawniony do odmowy nagrodzenia takiej relacji.

 

VII. Nagrody

 1. Nagrodami są karty podarunkowe na zakupy w hipermarkecie. Wszystkie karty mają równą wartość.
 2. Nagrodę otrzymają wszystkie osoby, które w terminie i na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu, prześlą lub dostarczą osobiście kompletną relację ze zrealizowanego przez siebie spotkania, z zastrzeżeniem zawartym w pkt VI.1. i VI.6 Regulaminu.
 3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowania 22 lipca 2019 roku pod adresem: www.dnisasiadow.pl/nagrody/nagrodzeni-2019.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Odbiór nagród odbywa się w dniach 23 lipca – 23 sierpnia 2019 r. Po tym terminie uczestnicy/uczestniczki Projektu tracą prawo do przyznanych nagród, a Organizator ma prawo do dowolnego zagospodarowania nieodebranych nagród, w szczególności przeznaczenia ich na wybrany przez siebie cel społeczny.
 6. Osoba nagrodzona, która nie jest w stanie odebrać nagrody osobiście, może wyznaczyć osobę w zastępstwie, uprzedzając o tym Organizatora telefonicznie pod numerem telefonu: 664 976 052 (Instytut Kultury Miejskiej) lub mailowo na adres: kontakt@dnisasiadow.pl podając imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer jej dowodu osobistego.
 7. Nagrody odbierać można w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40). Szczegółowe informacje w zakresie zasad i godzin odbioru nagród zostaną podane przez Organizatora wraz z publikacją listy osób nagrodzonych.

 

VIII. Wykorzystanie nadesłanych relacji i zdjęć przez Organizatora

 1. Otrzymując pisemne relacje i zdjęcia od uczestników Gdańskich Dni Sąsiadów, Organizator uzyskuje prawo do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji zdjęć opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, autorki (uczestnika/uczestniczki) na stronach internetowych Projektu, Organizatora, partnerów i sponsorów Projektu, na kanałach internetowych serwisów społecznościowych, czy w materiałach prasowych i promocyjnych Projektu.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
 3. Uczestnik przesyłając zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich oświadcza, iż posiada ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej jak także oświadcza, iż posiada prawa autorskie do przesłanych zdjęć. Za naruszenie praw autorskich i/lub dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób w nadesłanej relacji w formie fotograficznej odpowiada jej autor, autorka (uczestnik/uczestniczka).
 4. Organizator ma prawo do opracowania treści relacji i edycji zdjęć nadesłanych przez uczestników i uczestniczki, jednocześnie uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na takie opracowanie i rozpowszechnianie opracowanych przez Organizatora treści i zdjęć.

 

 1. Ochrona danych osobowych uczestników i uczestniczek
 2. Rejestracja – zgłoszenie do udziału w Projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Projektu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji będzie zamieszczona na stronie internetowej przy formularzu rejestracji.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 4. Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją projektu i przyznaniem nagród. Dane osobowe w celu związanym z organizacją projektu będą przetwarzane do dnia 6 września 2019 r.
 6. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Projektu, a po wyrażeniu odrębnej zgody w celu przekazywania informacji o następnych edycjach wydarzenia.
 7. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego IKM na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
 8. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 9. Podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczkę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Projekcie i otrzymania nagrody.
 10. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Organizatora, podmiotom świadczącym obsługę prawną Organizatora, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Organizatora, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Organizatora.
 11. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach rejestracyjnych. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane przy rejestracji.
 3. Relacje nadesłane w ramach Projektu nie będą zwracane, a po zakończeniu Projektu zostaną przekazane do archiwum Organizatora lub też usunięte stosownie do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Przystępując do Projektu uczestnik/uczestniczka akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonanie rejestracji – zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznania nagród, ich podziału i wysokości.
 6. Organizator może zmodyfikować zasady projektu zawarte w niniejszym Regulaminie, a także przerwać, odwołać lub zakończyć Projekt w każdym czasie.
 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów”.
 8. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

 

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów