wspierają nas do pobrania kontakt
FB
logo jestem z Gdańska

regulamin

Regulamin Gdańskich Dni Sąsiadów 2017

I. Zasady ogólne

1. Organizatorami projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów" są: Urząd Miejski w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej, Fundacja Wspólnota Gdańska i Fundacja Gdańska. W imieniu organizatorów działać będzie Instytut Kultury Miejskiej, dalej w treści niniejszego Regulaminu określany, jako „Organizator".
2. Celem Gdańskich Dni Sąsiadów jest aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego, w tym poprzez zachęcenie ich do spotkań z sąsiadami i sąsiadkami, dalej określanych w treści niniejszego Regulaminu, jako „spotkania" lub pojedynczo jako „spotkanie".
3. Wszystkie osoby, które zarejestrują spotkanie poprzez formularz rejestracji zamieszczony pod adresem www.gdansk.dnisasiadow.pl/zarejestruj-sie lub pisemnie w Instytucie Kultury Miejskiej otrzymają pakiet startowy pomocny w organizacji spotkania.
4. Po zakończeniu Gdańskich Dni Sąsiadów, uczestnicy i uczestniczki, którzy w wyznaczonym terminie wyślą pisemną relację wraz ze zdjęciami z przebiegu zrealizowanego przez siebie spotkania, otrzymają nagrodę w postaci karty podarunkowej na zakupy w hipermarkecie.

II. Uczestnicy i uczestniczki, zasady udziału w Gdańskich Dniach Sąsiadów

1. W Gdańskich Dniach Sąsiadów może wziąć udział każdy, kto zarejestruje spotkanie, w terminie od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w sposób określony powyżej w Pkt I.3. Regulaminu i zrealizuje spotkanie w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2017 roku.
2. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców i mieszkanek Gdańska, ale organizatorzy nie wykluczają udziału w projekcie osób innych niż mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz organizacji spotkań poza granicami administracyjnymi Gdańska, jednak nie dalej niż w granicach województwa pomorskiego.
3. Osoby małoletnie mogą wziąć udział w Gdańskich Dniach Sąsiadów jako organizatorzy spotkań, jednak nie zwalnia to ich rodziców/opiekunów prawnych od obowiązku sprawowania nad nimi pieczy w trakcie realizacji spotkań. Na wniosek Organizatora w wypadku zgłoszenia osoby małoletniej, osoba ta będzie zobowiązana do przedstawienia w formie pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, co do udziału w projekcie, a także co do akceptacji Regulaminu i wynikającego z niego postanowień (w tym co do udzielenia licencji do publikacji zdjęć oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku).
4. Poprzez dokonanie rejestracji, w sposób określony powyżej w Pkt I.3. Regulaminu, uczestnik/uczestniczka dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego postanowień, a także udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym.
5. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być pracownicy Organizatora i członkowie rodzin pracowników Organizatora, jednakże nie przysługuje im prawo do otrzymania nagrody.

III. Terminarz realizacji Gdańskich Dniach Sąsiadów
4 maja - 30 czerwca 2017 r. - rejestracja spotkań;
26 maja - 30 czerwca 2016 r. - realizacja spotkań;
 26 maja - 15 lipca 2017 r. - nadsyłanie relacji ze spotkań;
 25 lipca 2017 r. - ogłoszenie listy nagrodzonych;
 26 lipca - 14 sierpnia 2017 r. - odbiór nagród.

IV. Pakiet startowy
1.    W skład pakietu startowego wchodzą: „Druga sąsiedzka książka kucharska”, koszulka, balony, girlandy, kubki papierowe, serwetki, tatuaże zmywalne, naklejki-identyfikatory, poradnik „10 dobrych rad, aby spotkanie było udane”, plakaty do samodzielnego wypełnienia, zaproszenia, pocztówka i płócienna torba.
2. Pakiet startowy otrzymuje uczestnik/uczestniczka, która zaznaczyła chęć jego odbioru w elektronicznym formularzu rejestracji dostępnym na stronie: www.gdansk.dnisasiadow.pl/zarejestruj-sie lub pisemnie w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40). Pakiety wydawane są do wyczerpania zapasów.
3. Osoba upoważniona przez uczestnika/uczestniczkę do odbioru pakietu, powinna okazać pisemne upoważnienie.
4. Pakiety startowe można odbierać w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40) w dniach:
- od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00,
- oraz w soboty i niedziele w godz. 14.00-16.00.

V. Porządek i bezpieczeństwo podczas spotkań

1. Realizacja spotkania odbywającego się w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów nie zwalnia uczestników i uczestniczek od przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizatorzy przypominają m.in. o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, przestrzeganiu ciszy nocnej, obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi, realizacji w ramach spotkań bezpiecznych gier i zabaw (należy upewnić się np. czy dmuchane zamki i zjeżdżalnie są odpowiednio zamocowane), a przy spotkaniach mających charakter dużych imprez należy m.in. zapewnić opiekę ratowników medycznych.
2. Organizatorzy mają prawo odmówić rejestracji spotkania w przypadku, gdy proponowany program spotkania budzi wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizując spotkanie w miejscu publicznym, należy m.in. uzyskać zgodę w Zarządzie Dróg i Zieleni właściwym dla danej jednostki administracyjnej lub od właściciela terenu.
4. Po zrealizowanym spotkaniu należy uprzątnąć miejsce spotkania, w tym usunąć rozklejone w okolicy plakaty.
5. Organizatorzy oświadczają, że w żadnym zakresie nie zapewniają możliwości zorganizowania spotkania, ani nie będą pośredniczyć lub uczestniczyć w jego organizacji.

VI. Relacje ze spotkań

1. Relację zgłosić może każda osoba, która w danym roku zorganizowała spotkanie w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów. W wypadku, gdy relacja z tego samego spotkania zostanie zgłoszona przez więcej niż jedną osobę, do otrzymania nagrody będzie uprawniony organizator/organizatorka spotkania.
2. Składanie relacji ze spotkań w formie fotograficznej nie jest obowiązkowe, jednakże złożenie relacji w takiej formie jest warunkiem otrzymania nagrody.
2. Złożenie pisemnej relacji (osobiście - w Instytucie Kultury Miejskiej lub online poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres kontakt@dnisasiadow.pl oraz dostarczenie od 6 do 12 czytelnych zdjęć (format .jpg) ze zrealizowanego spotkania (na płycie CD w Instytucie Kultury Miejskiej lub jako załączniki do wiadomości e-mail) upoważnia do odbioru nagrody.
3. Zdjęcia nagrane na płytę nie mają ograniczenia wielkości, zdjęcia przesyłane online nie mogą przekroczyć łącznie 6 MB.
4. Termin nadsyłania relacji i zdjęć mija dnia 15 lipca 2017 roku o godzinie 23.59.
5. Tylko relacje nadesłane w terminie wskazanym w pkt VI.4 powyżej oraz opatrzone zdjęciami w liczbie wskazanej w pkt VI.2 powyżej upoważniają do odbioru nagrody.
6. Organizator jest uprawniony do odrzucenia zgłoszonej/zgłoszonych relacji w wypadku, gdy będą one stanowiły powielenie w całości, lub w znaczącej wcześniej zgłoszonej relacji ze spotkania. W takim wypadku Organizator jest również uprawniony do odmowy nagrodzenia takiej relacji.
7. Poprzez przesłanie relacji w formie fotograficznej uczestnik/uczestniczka udziela Organizatorom zezwolenia na publikację swojego wizerunku utrwalonego na przesłanych zdjęciach, a także udziela zezwolenia na publikację wizerunku innych osób - uczestników spotkania utrwalonych na przesłanych zdjęciach.

VII. Nagrody

1. Nagrodami są karty podarunkowe na zakupy w hipermarkecie. Wszystkie karty mają równą wartość.
2. Nagrodę otrzymają wszystkie osoby, które w terminie i na zasadach określonych w pkt VI, prześlą lub dostarczą osobiście kompletną relację ze zrealizowanego przez siebie spotkania, z zastrzeżeniem zawartym w pkt VI.1. i VI.6.
3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowania 25 lipca 2017 roku pod adresem: www.gdansk.dnisasiadow.pl/nagrodzeni.
4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Odbiór nagród odbywa się w dniach 26 lipca - 15 sierpnia 2017 r. Po tym terminie uczestnicy/uczestniczki Projektu tracą prawo do przyznanych nagród, a Organizator ma prawo do dowolnego zagospodarowania nieodebranych nagród, w szczególności przeznaczenia ich na wybrany przez siebie cel społeczny.
6. Osoba nagrodzona, która nie jest w stanie odebrać nagrody osobiście, może wyznaczyć osobę w zastępstwie, uprzedzając o tym Organizatora telefonicznie - 58 301 2016 (Instytut Kultury Miejskiej) lub mailowo na adres: kontakt@dnisasiadow.pl podając imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer jej dowodu osobistego.
7. Nagrody odbierać można w Instytucie Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40) od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00. oraz w soboty i niedziele w godz. 14.00-16.00.

VIII Wykorzystanie nadesłanych relacji i zdjęć przez Organizatora

1. Otrzymując pisemne relacje i zdjęcia od uczestników Gdańskich Dni Sąsiadów, Organizatorzy uzyskują prawo do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji zdjęć opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, autorki (uczestnika/uczestniczki) na stronach internetowych projektu, organizatorów, partnerów i sponsorów, na kanałach internetowych serwisów społecznościowych, czy w materiałach prasowych i promocyjnych projektu.
2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
3. Za naruszenie praw autorskich i/lub dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób w nadesłanej relacji w formie fotograficznej odpowiada jej autor, autorka (uczestnik/uczestniczka).
4. Organizator ma prawo do korekty treści relacji i edycji zdjęć nadesłanych przez uczestników i uczestniczki.

IX Ochrona danych osobowych uczestników i uczestniczek

1. Rejestracja - zgłoszenie do udziału w projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem projektu.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonawczych.
3. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją projektu i przyznaniem nagród.
5. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji projektu.

X Postanowienia końcowe

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach rejestracyjnych. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane przy rejestracji.
2. Relacje nadesłane w ramach projektu nie będą zwracane, a po zakończeniu projektu zostaną przekazane do archiwum Organizatora.
3. Przystępując do projektu Uczestnik/uczestniczka akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Dokonanie rejestracji - zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznania nagród, ich podziału i wysokości.
5. Organizator może zmodyfikować zasady projektu zawarte w niniejszym Regulaminie, a także przerwać, odwołać lub zakończyć projekt w każdym czasie.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu.
7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

biuletyn informacyjny

* twój adres nie będzie nikomu udostępniany

zdjęcia ze spotkań

w lewo
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
w prawo

facebook

organizatorzy:

Miasto Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej

patroni medialni:

trojmiasto.pl Dziennik Bałtycki Radio Złote Przeboje