2 kwietnia 2021

Nabór do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

Polecamy skorzystanie z Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. Do 11 kwietnia można zgłaszać wnioski o dofinansowanie inicjatyw sąsiedzkich, w kwocie 700 zł (dla grup nieformalnych) oraz 7 000 zł (dla organizacji pozarządowych)

Gdański Fundusz Sąsiedzki jest konkursem regrantingowym. Wspiera najlepsze pomysły na inicjatywy, które służą pobudzaniu zaangażowania mieszkańców i mieszkanek Gdańska w działania na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, wzmacniają więzi sąsiedzkie i współpracę lokalną.

W ramach Funduszu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

– mini-grant do 700 zł na działania realizowane przez grupę nieformalną;

– grant do 7 000 zł na działania realizowane przez organizacje pozarządową lub podmiot wskazany w paragrafie 3 ust 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dotację  można otrzymać i przeznaczyć na 3 typy inicjatyw realizowanych w następujących obszarach:

Typ 1: Inicjatywy wpisujące się w obchody  Gdańskich Dni Sąsiadów– ramy czasowe realizacji inicjatyw dotyczących tego obszaru, zostaną określone we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz z grantobiorcami (wpływ czynnika epidemicznego);

Typ 2: Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanych poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów);

Typ 3: Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam, familiady itp.).

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2021 roku w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego to kwota 120 000 zł.  Fundusz realizowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Fundacja Regionalne Centrum  Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, operator Funduszu, na zgłoszenia czeka do 11 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji: www.gfs.org.pl

 

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów